น้ำมันมะนาว/ยูคาลิปตัส (GC/MS ผ่านการทดสอบ​แล้ว​), 1/2 fl oz (15 mL) ขวดหยด

6461<p class="body-more-heading-third">A popular ingredient in the perfume and fragrance industry, lemon eucalyptus has made significant headway in aromatherapy for its benefits, especially its effectiveness as a natural insect repellant.&nbsp;Derived from the leaves of the lemon eucalyptus tree, its ability to help keep pests at bay&nbsp;is due to compounds that naturally mask environmental cues that insects use to locate and hone in on their targets.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Plant Part Used</h2> <p>Leaves</p> <h2 class="body-more-heading-third">Extraction Method</h2> <p>Steam distillation</p> <h2 class="body-more-heading-third">Aroma</h2> <p>Medium-strong. Fresh and lemony, with subtlely sweet citronella-like undertones.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Lemon Eucalyptus Essential Oil Benefits</h2> <p>Calms, clarifies and refreshes.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Blends Well With</h2> <p>Basil, Black Pepper, Cedarwood, Clary Sage, Clove, Cypress, Eucalyptus, Frankincense, Geranium, Ginger, Juniper, Lavender, Marjoram, Orange, Peppermint, Pine, Ravensara, Rosemary, Sage, Tea Tree, Thyme, Vetiver, Ylang Ylang</p> <h2 class="body-more-heading-third">History of Lemon Eucalyptus</h2> <p>A treasured oil in traditional Ayurvedic and Chinese wellness practices, lemon eucalyptus has been used&nbsp;for generations. Before it was used for its wellness benefits, it was--and still is--revered for its outstanding capabilities to keep pesky bugs at bay. Indigenous to Australia, this tree from which the oil is derived can be found throughout Brazil and China, growing up to 50 meters in height. Today, it is a popular addition to perfumes, soaps, candles, insecticides and more!</p> <h1 class="body-more-heading-first">Using Lemon Eucalyptus Oil</h1> <p>All essential oil blends&nbsp;are for aromatherapy use only and are not for ingesting!</p> <h2 class="body-more-heading-third">Smooth Sailing II</h2> <p>Create this blend and apply to the chest, then breathe deeply.</p> <p>6 drops <a href="/LemonEucalyptus-Oil">Lemon Eucalyptus Oil</a><br /> 3 drops <a href="/Ravensara-Oil">Ravensara Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Tea-Tree-Oil-Products">Tea Tree Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Peppermint-Oil">Peppermint Oil</a><br /> 30 mL <a href="/Carrier-Oils">Sweet Almond Carrier Oil</a></p> <h2 class="body-more-heading-third">Bug Buster</h2> <p>Combine these oils into your own natural bug-away&nbsp;spray!</p> <p>8 drops <a href="/LemonEucalyptus-Oil">Lemon Eucalyptus Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Citronella-Oil">Citronella Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Rose-Geranium-Oil">Rose Geranium Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Cinnamon-Oil">Cinnamon Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Orange-Oil">Orange Oil</a><br /> 40 mL <a href="/Witch-Hazel">Witch Hazel</a></p> <h1 class="body-more-heading-first">Aromatherapy Uses</h1> <h2 class="body-more-heading-third">Bath &amp; Shower</h2> <p>Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Massage</h2> <p>8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin, or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Inhalation</h2> <p>Inhale the aromatic vapors directly from the bottle, or place a few drops in a burner or diffuser to fill a room with its scent.</p> <h2 class="body-more-heading-third">DIY Projects</h2> <p>This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in candles, soaps and other body care products!</p> <h2 class="body-more-heading-third"><strong>PipingRock&rsquo;s Promise:</strong></h2> <p>We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books &amp; more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends &amp; Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!</p> <h2 class="body-more-heading-third"><strong>About PipingRock&rsquo;s Quality:</strong>&nbsp;</h2> <p>You&rsquo;ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at PipingRock. Our Essentials Oils are crafted in our own &ldquo;GMP Certified&rdquo; manufacturing facilities. We verify PipingRock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.</p>
โดย PipingRock

ลดราคาถึงวันที่

 • 16
  วัน
 • :
 • 22
  ชั่วโมง
 • :
 • 08
  น้อยสุด
 • :
 • 29
  วินาที
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
Open full size image
Crazy Deals
Crazy Deals
Open full size image
zoom inพลิกภาพเพื่อขยายPinch or double tap image to zoom

น้ำมันมะนาว/ยูคาลิปตัส (GC/MS ผ่านการทดสอบ​แล้ว​), 1/2 fl oz (15 mL) ขวดหยด

6461<p class="body-more-heading-third">A popular ingredient in the perfume and fragrance industry, lemon eucalyptus has made significant headway in aromatherapy for its benefits, especially its effectiveness as a natural insect repellant.&nbsp;Derived from the leaves of the lemon eucalyptus tree, its ability to help keep pests at bay&nbsp;is due to compounds that naturally mask environmental cues that insects use to locate and hone in on their targets.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Plant Part Used</h2> <p>Leaves</p> <h2 class="body-more-heading-third">Extraction Method</h2> <p>Steam distillation</p> <h2 class="body-more-heading-third">Aroma</h2> <p>Medium-strong. Fresh and lemony, with subtlely sweet citronella-like undertones.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Lemon Eucalyptus Essential Oil Benefits</h2> <p>Calms, clarifies and refreshes.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Blends Well With</h2> <p>Basil, Black Pepper, Cedarwood, Clary Sage, Clove, Cypress, Eucalyptus, Frankincense, Geranium, Ginger, Juniper, Lavender, Marjoram, Orange, Peppermint, Pine, Ravensara, Rosemary, Sage, Tea Tree, Thyme, Vetiver, Ylang Ylang</p> <h2 class="body-more-heading-third">History of Lemon Eucalyptus</h2> <p>A treasured oil in traditional Ayurvedic and Chinese wellness practices, lemon eucalyptus has been used&nbsp;for generations. Before it was used for its wellness benefits, it was--and still is--revered for its outstanding capabilities to keep pesky bugs at bay. Indigenous to Australia, this tree from which the oil is derived can be found throughout Brazil and China, growing up to 50 meters in height. Today, it is a popular addition to perfumes, soaps, candles, insecticides and more!</p> <h1 class="body-more-heading-first">Using Lemon Eucalyptus Oil</h1> <p>All essential oil blends&nbsp;are for aromatherapy use only and are not for ingesting!</p> <h2 class="body-more-heading-third">Smooth Sailing II</h2> <p>Create this blend and apply to the chest, then breathe deeply.</p> <p>6 drops <a href="/LemonEucalyptus-Oil">Lemon Eucalyptus Oil</a><br /> 3 drops <a href="/Ravensara-Oil">Ravensara Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Tea-Tree-Oil-Products">Tea Tree Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Peppermint-Oil">Peppermint Oil</a><br /> 30 mL <a href="/Carrier-Oils">Sweet Almond Carrier Oil</a></p> <h2 class="body-more-heading-third">Bug Buster</h2> <p>Combine these oils into your own natural bug-away&nbsp;spray!</p> <p>8 drops <a href="/LemonEucalyptus-Oil">Lemon Eucalyptus Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Citronella-Oil">Citronella Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Rose-Geranium-Oil">Rose Geranium Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Cinnamon-Oil">Cinnamon Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Orange-Oil">Orange Oil</a><br /> 40 mL <a href="/Witch-Hazel">Witch Hazel</a></p> <h1 class="body-more-heading-first">Aromatherapy Uses</h1> <h2 class="body-more-heading-third">Bath &amp; Shower</h2> <p>Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Massage</h2> <p>8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin, or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Inhalation</h2> <p>Inhale the aromatic vapors directly from the bottle, or place a few drops in a burner or diffuser to fill a room with its scent.</p> <h2 class="body-more-heading-third">DIY Projects</h2> <p>This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in candles, soaps and other body care products!</p> <h2 class="body-more-heading-third"><strong>PipingRock&rsquo;s Promise:</strong></h2> <p>We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books &amp; more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends &amp; Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!</p> <h2 class="body-more-heading-third"><strong>About PipingRock&rsquo;s Quality:</strong>&nbsp;</h2> <p>You&rsquo;ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at PipingRock. Our Essentials Oils are crafted in our own &ldquo;GMP Certified&rdquo; manufacturing facilities. We verify PipingRock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.</p>
โดย PipingRock
4.7
4.7 out of 5 stars. 212 ความคิดเห็นของลูกค้า
212 ความคิดเห็นของลูกค้า212

ลดราคาถึงวันที่

 • 16
  วัน
 • :
 • 22
  ชั่วโมง
 • :
 • 08
  น้อยสุด
 • :
 • 29
  วินาที
ขนาด: 1 | 1/2 fl oz (15 mL) ขวดหยด - มีในสต็อก
จำกัด 6 ต่อการสั่งซื้อ
Superior Quality Image
รับประกันความพึงพอใจไม่มีความเสี่ยง 100% เป็นเวลา 1 ปี
ผลิตในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

A popular ingredient in the perfume and fragrance industry, lemon eucalyptus has made significant headway in aromatherapy for its benefits, especially its effectiveness as a natural insect repellant. Derived from the leaves of the lemon eucalyptus tree, its ability to help keep pests at bay is due to compounds that naturally mask environmental cues that insects use to locate and hone in on their targets.

Plant Part Used

Leaves

Extraction Method

Steam distillation

Aroma

Medium-strong. Fresh and lemony, with subtlely sweet citronella-like undertones.

Lemon Eucalyptus Essential Oil Benefits

Calms, clarifies and refreshes.

Blends Well With

Basil, Black Pepper, Cedarwood, Clary Sage, Clove, Cypress, Eucalyptus, Frankincense, Geranium, Ginger, Juniper, Lavender, Marjoram, Orange, Peppermint, Pine, Ravensara, Rosemary, Sage, Tea Tree, Thyme, Vetiver, Ylang Ylang

History of Lemon Eucalyptus

A treasured oil in traditional Ayurvedic and Chinese wellness practices, lemon eucalyptus has been used for generations. Before it was used for its wellness benefits, it was--and still is--revered for its outstanding capabilities to keep pesky bugs at bay. Indigenous to Australia, this tree from which the oil is derived can be found throughout Brazil and China, growing up to 50 meters in height. Today, it is a popular addition to perfumes, soaps, candles, insecticides and more!

Using Lemon Eucalyptus Oil

All essential oil blends are for aromatherapy use only and are not for ingesting!

Smooth Sailing II

Create this blend and apply to the chest, then breathe deeply.

6 drops Lemon Eucalyptus Oil
3 drops Ravensara Oil
4 drops Tea Tree Oil
2 drops Peppermint Oil
30 mL Sweet Almond Carrier Oil

Bug Buster

Combine these oils into your own natural bug-away spray!

8 drops Lemon Eucalyptus Oil
4 drops Citronella Oil
4 drops Rose Geranium Oil
2 drops Cinnamon Oil
2 drops Orange Oil
40 mL Witch Hazel

Aromatherapy Uses

Bath & Shower

Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.

Massage

8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin, or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.

Inhalation

Inhale the aromatic vapors directly from the bottle, or place a few drops in a burner or diffuser to fill a room with its scent.

DIY Projects

This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in candles, soaps and other body care products!

PipingRock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

About PipingRock’s Quality:

You’ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at PipingRock. Our Essentials Oils are crafted in our own “GMP Certified” manufacturing facilities. We verify PipingRock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.

ส่วนประกอบ:

น้ำมันเลมอนยูคาลิปตัสบริสุทธิ์ 100% (Corymbia citriodora)

วิธีใช้:

เพลิดเพลินกับน้ำมันหอมระเหยของ PipingRock® เพื่อการนวดหรือใส่ในอ่างอาบน้ำ สำหรับการนวด ผสมน้ำมันหอมระเหยในปริมาณที่แนะนำคือ 5 หยดลงในน้ำมันตัวพาจากธรรมชาติของ PipingRock® 10 มล.

คำเตือน:

สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น เจือจางในน้ำมันตัวพา ห้ามใช้กับผิวหนังโดยตรงหรือทาบนผิวที่แตกหรือระคายเคือง เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บน้ำมันให้ห่างจากบริเวณดวงตา หากเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หากคุณกำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ใช้ยาใดๆ หรือมีภาวะทางการแพทย์ใดๆ อยู่ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เลิกใช้และปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เก็บน้ำมันให้ห่างจากพื้นผิวที่แข็งและขัดเงา

ความชอบในการพัฒนาคุณภาพของ PipingRock ได้รับการสนับสนุนจากการทดสอบเชิงวิเคราะห์ขั้นสูงภายในองค์กรis

PipingRock รับประกันคุณภาพในระดับสูงสุดเพราะเราออกแบบ ผลิต และทดสอบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราในโรงงานที่ทันสมัยของเราเอง.

คำสัญญาว่าปราศจาก GMO

ที่ PipingRock สุขภาพของคุณคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยสำหรับการบริโภคในระยะยาวก็ตาม PipingRock มุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GMO อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณภาพระดับพรีเมียมโดยไม่ต้องมีการดัดแปลงพันธุกรรม

รับประกันความพึงพอใจ 100%

เรายืนหยัดอยู่เบื้องหลังคุณภาพในผลิตภัณฑ์ของเรา หากคุณไม่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ PipingRock ของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา

น้ำมันมะนาว/ยูคาลิปตัส (GC/MS ผ่านการทดสอบ​แล้ว​), 1/2 fl oz (15 mL) ขวดหยด

6461<p class="body-more-heading-third">A popular ingredient in the perfume and fragrance industry, lemon eucalyptus has made significant headway in aromatherapy for its benefits, especially its effectiveness as a natural insect repellant.&nbsp;Derived from the leaves of the lemon eucalyptus tree, its ability to help keep pests at bay&nbsp;is due to compounds that naturally mask environmental cues that insects use to locate and hone in on their targets.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Plant Part Used</h2> <p>Leaves</p> <h2 class="body-more-heading-third">Extraction Method</h2> <p>Steam distillation</p> <h2 class="body-more-heading-third">Aroma</h2> <p>Medium-strong. Fresh and lemony, with subtlely sweet citronella-like undertones.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Lemon Eucalyptus Essential Oil Benefits</h2> <p>Calms, clarifies and refreshes.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Blends Well With</h2> <p>Basil, Black Pepper, Cedarwood, Clary Sage, Clove, Cypress, Eucalyptus, Frankincense, Geranium, Ginger, Juniper, Lavender, Marjoram, Orange, Peppermint, Pine, Ravensara, Rosemary, Sage, Tea Tree, Thyme, Vetiver, Ylang Ylang</p> <h2 class="body-more-heading-third">History of Lemon Eucalyptus</h2> <p>A treasured oil in traditional Ayurvedic and Chinese wellness practices, lemon eucalyptus has been used&nbsp;for generations. Before it was used for its wellness benefits, it was--and still is--revered for its outstanding capabilities to keep pesky bugs at bay. Indigenous to Australia, this tree from which the oil is derived can be found throughout Brazil and China, growing up to 50 meters in height. Today, it is a popular addition to perfumes, soaps, candles, insecticides and more!</p> <h1 class="body-more-heading-first">Using Lemon Eucalyptus Oil</h1> <p>All essential oil blends&nbsp;are for aromatherapy use only and are not for ingesting!</p> <h2 class="body-more-heading-third">Smooth Sailing II</h2> <p>Create this blend and apply to the chest, then breathe deeply.</p> <p>6 drops <a href="/LemonEucalyptus-Oil">Lemon Eucalyptus Oil</a><br /> 3 drops <a href="/Ravensara-Oil">Ravensara Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Tea-Tree-Oil-Products">Tea Tree Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Peppermint-Oil">Peppermint Oil</a><br /> 30 mL <a href="/Carrier-Oils">Sweet Almond Carrier Oil</a></p> <h2 class="body-more-heading-third">Bug Buster</h2> <p>Combine these oils into your own natural bug-away&nbsp;spray!</p> <p>8 drops <a href="/LemonEucalyptus-Oil">Lemon Eucalyptus Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Citronella-Oil">Citronella Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Rose-Geranium-Oil">Rose Geranium Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Cinnamon-Oil">Cinnamon Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Orange-Oil">Orange Oil</a><br /> 40 mL <a href="/Witch-Hazel">Witch Hazel</a></p> <h1 class="body-more-heading-first">Aromatherapy Uses</h1> <h2 class="body-more-heading-third">Bath &amp; Shower</h2> <p>Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Massage</h2> <p>8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin, or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Inhalation</h2> <p>Inhale the aromatic vapors directly from the bottle, or place a few drops in a burner or diffuser to fill a room with its scent.</p> <h2 class="body-more-heading-third">DIY Projects</h2> <p>This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in candles, soaps and other body care products!</p> <h2 class="body-more-heading-third"><strong>PipingRock&rsquo;s Promise:</strong></h2> <p>We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books &amp; more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends &amp; Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!</p> <h2 class="body-more-heading-third"><strong>About PipingRock&rsquo;s Quality:</strong>&nbsp;</h2> <p>You&rsquo;ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at PipingRock. Our Essentials Oils are crafted in our own &ldquo;GMP Certified&rdquo; manufacturing facilities. We verify PipingRock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.</p>
โดย PipingRock
Open full size image
Crazy Deals

น้ำมันมะนาว/ยูคาลิปตัส (GC/MS ผ่านการทดสอบ​แล้ว​), 1/2 fl oz (15 mL) ขวดหยด

6461<p class="body-more-heading-third">A popular ingredient in the perfume and fragrance industry, lemon eucalyptus has made significant headway in aromatherapy for its benefits, especially its effectiveness as a natural insect repellant.&nbsp;Derived from the leaves of the lemon eucalyptus tree, its ability to help keep pests at bay&nbsp;is due to compounds that naturally mask environmental cues that insects use to locate and hone in on their targets.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Plant Part Used</h2> <p>Leaves</p> <h2 class="body-more-heading-third">Extraction Method</h2> <p>Steam distillation</p> <h2 class="body-more-heading-third">Aroma</h2> <p>Medium-strong. Fresh and lemony, with subtlely sweet citronella-like undertones.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Lemon Eucalyptus Essential Oil Benefits</h2> <p>Calms, clarifies and refreshes.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Blends Well With</h2> <p>Basil, Black Pepper, Cedarwood, Clary Sage, Clove, Cypress, Eucalyptus, Frankincense, Geranium, Ginger, Juniper, Lavender, Marjoram, Orange, Peppermint, Pine, Ravensara, Rosemary, Sage, Tea Tree, Thyme, Vetiver, Ylang Ylang</p> <h2 class="body-more-heading-third">History of Lemon Eucalyptus</h2> <p>A treasured oil in traditional Ayurvedic and Chinese wellness practices, lemon eucalyptus has been used&nbsp;for generations. Before it was used for its wellness benefits, it was--and still is--revered for its outstanding capabilities to keep pesky bugs at bay. Indigenous to Australia, this tree from which the oil is derived can be found throughout Brazil and China, growing up to 50 meters in height. Today, it is a popular addition to perfumes, soaps, candles, insecticides and more!</p> <h1 class="body-more-heading-first">Using Lemon Eucalyptus Oil</h1> <p>All essential oil blends&nbsp;are for aromatherapy use only and are not for ingesting!</p> <h2 class="body-more-heading-third">Smooth Sailing II</h2> <p>Create this blend and apply to the chest, then breathe deeply.</p> <p>6 drops <a href="/LemonEucalyptus-Oil">Lemon Eucalyptus Oil</a><br /> 3 drops <a href="/Ravensara-Oil">Ravensara Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Tea-Tree-Oil-Products">Tea Tree Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Peppermint-Oil">Peppermint Oil</a><br /> 30 mL <a href="/Carrier-Oils">Sweet Almond Carrier Oil</a></p> <h2 class="body-more-heading-third">Bug Buster</h2> <p>Combine these oils into your own natural bug-away&nbsp;spray!</p> <p>8 drops <a href="/LemonEucalyptus-Oil">Lemon Eucalyptus Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Citronella-Oil">Citronella Oil</a><br /> 4 drops <a href="/Rose-Geranium-Oil">Rose Geranium Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Cinnamon-Oil">Cinnamon Oil</a><br /> 2 drops <a href="/Orange-Oil">Orange Oil</a><br /> 40 mL <a href="/Witch-Hazel">Witch Hazel</a></p> <h1 class="body-more-heading-first">Aromatherapy Uses</h1> <h2 class="body-more-heading-third">Bath &amp; Shower</h2> <p>Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Massage</h2> <p>8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin, or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.</p> <h2 class="body-more-heading-third">Inhalation</h2> <p>Inhale the aromatic vapors directly from the bottle, or place a few drops in a burner or diffuser to fill a room with its scent.</p> <h2 class="body-more-heading-third">DIY Projects</h2> <p>This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in candles, soaps and other body care products!</p> <h2 class="body-more-heading-third"><strong>PipingRock&rsquo;s Promise:</strong></h2> <p>We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books &amp; more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends &amp; Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!</p> <h2 class="body-more-heading-third"><strong>About PipingRock&rsquo;s Quality:</strong>&nbsp;</h2> <p>You&rsquo;ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at PipingRock. Our Essentials Oils are crafted in our own &ldquo;GMP Certified&rdquo; manufacturing facilities. We verify PipingRock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.</p>
โดย PipingRock
4.7
4.7 out of 5 stars. 212 ความคิดเห็นของลูกค้า
212 ความคิดเห็นของลูกค้า212
ขนาด: 1 | 1/2 fl oz (15 mL) ขวดหยด - มีในสต็อก
จำกัด 6 ต่อการสั่งซื้อ

ลูกค้าของเราชอบคุณภาพและคุณค่าที่ได้รับจาก PipingRock!

4.7rate(212) ความคิดเห็นของลูกค้า
PipingRock.com

เรตติ้งและรีวิว (212)

4.7 out of 5 stars. 212 ความคิดเห็นของลูกค้า
4.7
212 ความคิดเห็นของลูกค้า
5 ดาว
82.1%
4 ดาว
9%      
3 ดาว
5.7%  
2 ดาว
0.9%  
1 ดาว
2.4%  
คุณภาพ
คุณค่า
4.7
4.7
1-8 จาก 212 ความคิดเห็นของลูกค้า
flygirl
5 out of 5 stars.
May 23, 2015
รีวิว 3
โหวต 23
เพศ หญิง
อายุ 45 ถึง 54
Who knew?
You may have heard of a product called Just A Drop. It claims that you simply put one drop in the toilet before doing your business, and there is no smell. Well, guess what. This oil blend works in the same way. It's basically the same thing without the price tag. Try it and see for yourself. You simply place one or two drops on top of the toilet water. If you've ever found yourself in a public place and needed to go and then got embarrassed by the smell you left, you must try this!You may have heard of a product called Just A Drop. It claims that you simply put one drop in the toilet before doing your business, and there is no smell. Well, guess what. This oil blend works in the same way. It's basically the same thing without the price tag. Try it and see for yourself. You simply place one or two drops on top of the toilet water. If you've ever found yourself in a public place and needed to go and then got embarrassed by the smell you left, you must try this!
คุณภาพ
คุณค่า
5
05
5
Illinois mom
5 out of 5 stars.
Mar 14, 2015
รีวิว 2
โหวต 11
เพศ หญิง
อายุ 35 ถึง 44
essential oils
Excellent! Love it. Helps you breathe better I use an air diffuser.Excellent! Love it. Helps you breathe better I use an air diffuser.
คุณภาพ
คุณค่า
5
05
5
Chrissie1411
5 out of 5 stars.
Feb 11, 2019
รีวิว 1
โหวต 6
เพศ หญิง
อายุ 65 ปีหรือมากกว่า
Fantastico! smells superb too!
Fabulous stuff - gives the air a wonderful lemon eucalyptus perfume & cleans too. Arrived to my tropical Magnetic Island home just before weeks of torrential wet season rain making mould a huge problem. There it was this superb product in a really big bottle - enough to tackle the problem & more. Townsville was completely sold out of eucalyptus & tea tree oil but I had this even better product. GREAT!!!Fabulous stuff - gives the air a wonderful lemon eucalyptus perfume & cleans too. Arrived to my tropical Magnetic Island home just before weeks of torrential wet season rain making mould a huge problem. There it was this superb product in a really big bottle - enough to tackle the problem & more. Townsville was completely sold out of eucalyptus & tea tree oil but I had this even better product. GREAT!!!
คุณภาพ
คุณค่า
5
05
5
Logcabinbodycare
5 out of 5 stars.
Dec 29, 2018
รีวิว 2
โหวต 7
เพศ หญิง
อายุ 35 ถึง 44
great service
I bought this and another oil mostly cause they were the best price.. This oil spilled in the box. I called the company and they immediately corrected the issue. Will be ordering from them again soon! Would highly recommend this company. This oil is very potent! You don't need as much of it as some of the cheaper brands. A little goes a long way!I bought this and another oil mostly cause they were the best price.. This oil spilled in the box. I called the company and they immediately corrected the issue. Will be ordering from them again soon! Would highly recommend this company. This oil is very potent! You don't need as much of it as some of the cheaper brands. A little goes a long way!
คุณภาพ
คุณค่า
5
05
5
Goldilocks
5 out of 5 stars.
Dec 19, 2018
รีวิว 4
โหวต 36
เพศ หญิง
อายุ 65 ปีหรือมากกว่า
A lovely, clean, tangy scent ...
I started using Piping Rock's essential oils because they were reasonably priced - well, off to good start with a great brand. My most recent addition to my collection was the Lemon Eucalyptus, and it's a lovely scent, the lemon tones in nicely with eucalyptus; I will be using this over the holidays!I started using Piping Rock's essential oils because they were reasonably priced - well, off to good start with a great brand. My most recent addition to my collection was the Lemon Eucalyptus, and it's a lovely scent, the lemon tones in nicely with eucalyptus; I will be using this over the holidays!
คุณภาพ
คุณค่า
5
05
5
Khellie
5 out of 5 stars.
Apr 01, 2018
รีวิว 2
โหวต 9
เพศ หญิง
อายุ 35 ถึง 44
Love this!
This 'citronella' like scent is powerful enough to combat the 'wet dog' smell that comes from our doggy salon. I've gotten many compliments from customers including one woman who said "it smells TOO clean in here" lol I will continue to buy this product for our doggy day care!This 'citronella' like scent is powerful enough to combat the 'wet dog' smell that comes from our doggy salon. I've gotten many compliments from customers including one woman who said "it smells TOO clean in here" lol I will continue to buy this product for our doggy day care!
คุณภาพ
คุณค่า
5
05
5
@anonymous
5 out of 5 stars.
Jul 29, 2015
รีวิว 3
โหวต 17
เพศ หญิง
อายุ 35 ถึง 44
Wonderful and powerful!
Great combo! Smells fantastic and it is powerful. Few drops for whole room. LOve it!Great combo! Smells fantastic and it is powerful. Few drops for whole room. LOve it!
คุณภาพ
คุณค่า
5
05
5
satisfied customer
5 out of 5 stars.
Jul 20, 2015
รีวิว 1
โหวต 5
เพศ หญิง
อายุ 45 ถึง 54
great insect repellent
A little goes a long way. This makes you invisible to bugs without toxic deet and smells great too. Worth every penny.A little goes a long way. This makes you invisible to bugs without toxic deet and smells great too. Worth every penny.
คุณภาพ
คุณค่า
5
05
5
กำลังแสดง 1 - 8 จาก  212  ผลลัพธ์.