• ดอกฮิสบิสคัส

  • ข้อมูลเพิ่มเติม

A gorgeous exotic plant with eye-catching, deep magenta and yellow flowers, hibiscus are certainly a popular addition to gardens. Used for dyes, teas, and wellness applications, hibiscus flowers:

  • Are popularly brewed into a naturally caffeine-free herbal tea

  • Contain vitamin C, anthocyanins, minerals, and antioxidants

  • Have been traditionally used to support cardiovascular wellness**

แสดง 1-6 จาก 6
หมดสต็อกชั่วคราว กรุณากลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมดสต็อกชั่วคราว กรุณากลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
แสดง 1-6 จาก 6